Eminem - Anthem

-RZA intro from "Airwaves"-
[King Tech]
One two, one two
We dedicate this one to the hip-hop culture why'all
Brought to you by the WOOOORRRLLLD FA...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.