8ball & Mjg - Alwayz

[Eightball talking]
Ay dawg, check this out (uh)
Peep this..
I met this lil' chick the other day (yea)
Talkin 'bout some super stout
Super stout, she ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.