Lil Jon & The East Side Boyz - White Meat

[8Ball]
Ya, Full of all kinda drugs high is just a rap pussy nigga
Betta not get too close nigga betta not try to push me
We got them thangs I mean th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.