Burt Bacharach - Me Japanese Boy I Love You

Long, long ago in a land far away
A little boy and a girl were so in love
Standing neath the moon above

He said, "me Japanese boy, I love you, I ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.