Burt Bacharach - Medley: Don't Make Me Over/Anyone Who Had a Heart/What's New Pussycat

I need you
I need you
Don't, don't, don't don't make me
Don't, don't, don't don't make me
Don't, don't, don't don't make me
Don't, don't, don't d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.