New York Philharmonic - Oh, Lady Be Good

Listen to my tale of woe,
It's terribly sad but true,
All dressed up, no place to go
Each evening I'm awfully blue.

I must win some handsome...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.