Macklemore & Ryan Lewis - Growing Up (Sloane's Song)

They say boys don't cry
But your dad has shed a lot of tears
They say I should be a strong man
But baby, I'm still filled with fear
Sometimes I do...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.