Nick Cannon - Dream Girl

Don't wake me, I'm dreaming

Tell the bitch, "Nah, I don't wanna get up"
Ain't over my ex yet, never
Still think about her everytime I get up
Pap...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.