Busta Rhymes - Shorty (Put It on the Floor)

New York, Put it on the flo'.
New York, Put it on the flo'. (What!) (C'mon)
Cali, Put it on the flo'.
Cali, Put it on the flo'.
Miami, Put it on t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.