The Streets - Geblendet vom Licht

Vielleicht bin ich geblendet vom licht
Doch ich vertrau euch einfach nicht
Guck ich denk jetzt nur noch an mich

Vielleicht bin ich geblendet vom ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.