Joel Grey - Black Sheep Boy

Here I am back home again
And I'm here to rest
All they ask is where I've been
Knowing I've been west -

I'm the family's unknown boy
Golden curls and...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.