Aesop Rock - Bent Life

[Aesop Rock]
Yo
I take 10 steps with a bed lamped vision
Study the disorders we've absorbed inside the village
I understand the plagues and shake ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.