Blockhead - Kiss The Cook

I puke a worm in your mouth, I punch a hole in the screen
I hold my nuts when I rap, I throw my phone in the sea
Notice the woefully unfrozen mosey ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.