6LACK - East Atlanta Love Letter

Freebandz
6LACK, yeah

Curiosity been at a all-time high in the tree tops
I remix your life like cut cocaine, it's all re-wrap
Ain't been wanting...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.