Young Thug - Climax

You said no interest (tsh-tsh-ah)
Said you found a better climax (tsh-tsh-ah)
You said he's swagged out (tsh-tsh-ah), you leave (tsh-tsh-tsh)
It's ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.