E-40 - One Night

Oh yeah
Oh yeah
Ya

We came here for the girls
We no wanna see no man
T-t-turn it up a dat in our plan
Mhm, gyal affi wiggle your bottom
Maybe...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.