Afrojack - Let It Rip

Big lights on Papparazz
I pull up in this mafuckka with the entourage
Wrist on Hagen-Dazs
If you ain't wit us, then you end up on the choppin' bloc...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.