Pitbull - Give Me Everything

Me not working hard?
Yeah, right, picture that with a Kodak
Or, better yet, go to Times Square
Take a picture of me with a Kodak
Took my life from...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.