Young Thug - January 1st

DY Krazy
I got diamonds on my toes, all up on my nose
You know how it goes

I'm fresh as fuck, I tell that bitch I should've came in a hearse
I p...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.