Ed Sheeran - Feels

Ba-da-boom, ba-da-bing
You done knocked me right off of my feet

Baby, I got the feels, yeah
Say that I'm out my mind, but it's somethin' real
So...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.