Young Thug - Scoliosis

Yeah, drink this cum, bitch getting pumped (woo)
Black bitch, Keke Palmer (black bitch)
Yeah, pray for a lifetime when you bond us (sex)
Yeah yeah,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.