Young Thug - Dirty Shoes

Yeah, take some
Gucci bag for my shoes, they look dirty
Gucci bag for my shoes, they look dirty
Yeah, yeah
My nigga Wheezy, you know what I'm sayi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.