Fuego - Gold Rush

Yeah, Fireboy

Todo positivo, todo positivo
Puedes ser mi amigo
Si eres sonido
La baby me dice a mí al oído
Mucho' enemigo quieren ser tu amigo ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.