Eminem - Not Alike

Tay Keith, fuck these niggas up
Yeah

Brain dead, eye drops
Pain meds, cyclops
They bed, iPod
Maybach, my Bach
Trainwrecks, sidewalks
Payless,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.