A$AP Rocky - Mario Cart

Uh, uh
Uh, yeah
Uh, uh
(AR, AR, AR)
Yeah, yeah
Yeah, yeah
DJ Nick Exclusive

I'm geekin', I'm wildin', I'm trippin'
That .40 be talking, I be...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.