Raekwon - I Got Money

Straight max, burgundy Lex, swing a few bats
I'm Gretzky, hockey mask on in the checks yo
I'm eating like Hortons, Gorton's fisherman hat
A wristband ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.