Chris brown - Had To Do It... Sorry DJ Khaled

And we can ride, we can ride the boogie
We the Best Music!
You gotta feel that beat
And we can ride, we can ride the boogie (another one)
I wanna ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.