Bhad Bhabie - Trust Me

Bobby Kritical

I know you gon' be the one that's gon' hold me down
When it's time to put in work you know I'm always 'round
Tote that Glock, hold...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.