Bhad Bhabie - These Heaux

I ain't nothin' like these hoes (no)
Don't compare me to no one (don't do it)
Money green like a Ceelo (yup)
Yeah, my pocket so swollen
I ain't no...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.