Mietta - Brivido di Vita

Incomincio così, guardando nel tuo bicchiere
Poi ti dico, per te, ho smesso di lavorare
Sono tanto sola, più ti cerco e più lo capisco
Incominci co...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.