Kastelruther Spatzen - Sieben Rote Rosen

Sieben rote Rosen sagen ich hab' dich lieb
Sieben rote Rosen sagen do bist mein Glück
Sieben rote Rosen sagen do gehörst zu mir
Sieben rote ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.