Claudia Jung - Amore Amore

Gestern noch Tränen und Trümmer im Herz
Seele erfroren und Einsamkeitsschmerz
Das ist vorbei, Amore Amore
Zärtlich der Morgen, die Hand, die mic...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.