Claudia Jung - Unsere Träume werden wir leben

Wir sind schon weit genug
Um zu verstehen
Und wir sind jung genug
Noch viel zu sehen
Denn ein vielleicht hat uns
Noch nie gereicht

Wir haben s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.