Apollo 440 - Dude Descending a Staircase

We got a party right here
Bacardi or beer
Whatever is your choice
It's fun for the girls and boys
Tell your girl to come here
It's the Nuts World...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.