Apollo 440 - Sto Pthe Rock

Stop the rock, stop the rock
Stop the rock, stop the rock
Stop the rock, can´t stop the rock
You can´t stop the rock, stop the rock
Stop the ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.