Drake - Blue Tint

Mario!
Pull up
Gang gang, gang gang, gang

Look who I'm fuckin' again
I had her on ice, but then
I watched the ice get thin
Now, does she sink ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.