Drake - Sandra's Rose

Yeah, no more
Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby
Yeah, no more
Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, ooh
Yeah

Niggas see the crib and...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.