Drake - After Dark

Aha, aha
Yeah, ayy
(After dark)

In a whip so low, no one's gotta know (after dark)
Knocking at your door, I don't gotta work anymore (after dark...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.