Drake - Can't Take A Joke

Ayo blast that shit, Max
Blast that shit back if you blastin'
Ayy

UberX to Hidden Hills
Give me somethin' I can feel
If they come to Hidden Hil...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.