Drake - Elevate

Ay
Elevate, elevate
Only obligation is to tell it straight
So much on my plate I gotta delegate
Baka passed a drug test, we gotta celebrate
I'm i...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.