Drake - I'm Still Fly

Here we go..
I'm still fly
I'm sky high and I dare anybody tuh try and cut my wings.
I'm still pullin out the phantom and these haters can't stand ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.