2 Chainz - How I Feel

Good job, 1st

Hundred blue faces back to back to back to back
To back to back to back, uh (uh)
How you niggas actin', actin', actin', act
Niggas...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.