Justin Quiles - Cuestión de Tiempo

Antes que ella dijera que no
Sabía que iba a decirme que sí
Por eso fue que sin pensarlo
Detrás de ella yo proseguí

Luego al pasar de las hor...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.