Bad Bunny - Diles

Prende otro phillie bebé

Prende otro phillie bebé
Que ya mismo este se apaga
Vamos para el cuarto polvo
Ya esto es una saga
Dice que le gus...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.