Christina Aguilera - Right Moves

Christina, ya dun kno nobody can test, you're da best
You know what I mean?
Ya man, let dem know dat

On a glass table, love me somethin' unstable...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.