Lecrae - 2 Sides Of The Game

Waka
Lecrae, Flocka Flame, Lecrae, Flocka Flame
You know
Ayy man, be careful who you listen and where you get your game from lil' homie
Some folks...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.