Poo Bear - On My Kids

Been up, straight jamming
Out here they tend to judge a nigga
Know what going on nigga
Know what I mean?
Aye, yay
Uh, yeah, yeah
Know what time ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.