Jacquees - Studio

Yeah, yeah
Yeah, yeah, oh
Jacquees, ayy

It's okay, baby, it's alright now
I know I'm gone some time on the other side of town
And up all night,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.