Nicki Minaj - Bed

Got a bed
Wit' your name on it
Wit' your name on it
Got a kiss
Wit' your name on it
Wit' your name on it

Thousand on the sheets
Waitin' for y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.