Dj Khaled - I Can't Even Lie

Lamborghini got a S
Parking lot look like a movie
My sex drive leave her woozy
Got my B-A-B-Y in the two-seat
I ain't, I ain't even got no time to...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.